Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.


Zarządzenie Nr 81/2011

Burmistrza Gryfic
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach

Na podstawie art. 33 ust. 3 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.

Ustala się regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Gryficach

I Postanowienia ogólne

§2.

 1. Regulamin określa zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Gryficach , oraz zasady korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu.

 2. Środkami z Funduszu administruje Pracodawca. Środki funduszu przekazywane są na świadczenia przewidziane w Regulaminie na podstawie złożonych wniosków zaopiniowanych przez Komisję Socjalną, o której mowa w §4.

 3. Organizowaniem działalności socjalnej w Urzędzie Miejskim w Gryficach, w tym obsługą administracyjną zajmuje się Komisja Socjalna, która prowadzi rejestr składanych wniosków o udzielenie świadczeń oraz ewidencję udzielanych świadczeń.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Funduszu - należy przez to rozumieć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),

 3. regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Gryficach,

 4. Komisji Socjalnej - należy przez to rozumieć powołaną przez Burmistrza w trybie określonym w §4 grupę osób,

 5. osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do korzystania ze świadczeń Funduszu,

 6. Preliminarzu - należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych w danym roku przychodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 7. Pracodawcy - należy przez to rozumieć Burmistrza Gryfic,

 8. emeryci i renciści byli pracownicy zakładu - osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Urzędem Miejskim w Gryficach w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

 9. przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

§ 4

  1. Pracodawca powołuje w drodze zarządzenia Komisję Socjalną, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gryficach, wytypowani na ogólnym zebraniu pracowniczym przez pracowników.

  2. Komisja Socjalna liczy od 2-6 członków. Kadencja Komisji Socjalnej trwa 3 lata.

  3. Członkostwo w Komisji ustaje:

 1. z chwilą złożenia rezygnacji przez członka Komisji,

 2. z chwilą ustania stosunku pracy członka Komisji,

 3. z chwilą odwołania przez Pracodawcę.

  1. W przypadku ustania członkostwa w Komisji jednego lub większej liczby członków Komisja może nadal wykonywać swoje funkcje w mniejszym składzie z tym zastrzeżeniem, że w jej skład muszą wchodzić co najmniej 2 osoby. W każdym czasie można uzupełnić skład Komisji powołując brakującą liczbę członków, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 1.

  2. Głównym zadaniem Komisji Socjalnej jest opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu w ramach określonych w rocznym „Preliminarzu przychodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.

  3. Do innych zadań Komisji Socjalnej oprócz wymienionych w ust. 2 należy:

 1. przyjmowanie od uprawnionych corocznych informacji oraz wniosków wraz z wymaganymi dokumentami,

 2. weryfikowanie dokumentów (w razie potrzeby),

 3. kontrolowanie wykorzystania udzielonych pożyczek pieniężnych (na cele mieszkaniowe) zgodnie z zawartą umową,

 4. przygotowanie corocznego projektu podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (plan rzeczowo-finansowy) oraz propozycji Preliminarzu przychodów i wydatków Funduszu.

 5. udostępnienie osobom uprawnionym, do korzystania z Funduszu, tekstu Regulaminu, i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy w nim określonych.

 6. prowadzenie rejestru wniosków i ewidencji udzielanych świadczeń.

§ 5

 1. Podstawą wydatkowania środków funduszu jest roczny Preliminarz przychodów i wydatków, ustalany na rok kalendarzowy w terminie do 30 kwietnia każdego roku. W Preliminarzu określa się maksymalne środki, które mogą być wydatkowane na poszczególne cele działalności socjalnej.

 2. Propozycję preliminarza sporządza Komisja Socjalna i przedstawia Pracodawcy do zatwierdzenia.

 3. W przypadku dysproporcji między wydatkami zaplanowanymi w Preliminarzu dla danego celu działalności socjalnej a potrzebami zgłoszonymi przez uprawnionych do korzystania z Funduszu, ustalone w Preliminarzu środki przeznaczone na finansowanie poszczególnych celów mogą w ciągu roku podlegać przesunięciom między poszczególnymi celami, w trybie określonym w ust. 2 w granicach ustalonych przychodów.

§ 6.

 1. Odpis podstawowy na Fundusz nalicza się corocznie według zasad określonych
  w art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 2. Środki o których mowa w ust. 1 zwiększa się:

   1. o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej pracodawcy,

   2. o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

   3. odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu,

   4. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,

   5. wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

   6. środki Funduszu nie wykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym,

   7. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

   8. inne środki określone ustawie i odrębnych przepisach.

3. Środki Funduszu Pracodawca gromadzi na odrębnym rachunku bankowym. Informację o stanie rachunku Pracodawca udostępnia Komisji Socjalnej na każdorazowe jej żądanie.

§ 7

Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dofinansowania ze środków Funduszu uzależnia się od wysokości środków przeznaczonych na dany cel zgodnie z Preliminarzem oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

§ 8

Świadczenia z Funduszu udzielane są na wniosek i mają charakter uznaniowy.

§ 9

Opodatkowanie świadczeń socjalnych z Funduszu regulują odrębne przepisy.

II. Przeznaczenie Funduszu

§ 10

Środki funduszu mogą być przeznaczane na:

 1. dofinansowanie wypoczynku pracowników,

 2. dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników, emerytów i rencistów (obozy, kolonie, zielone szkoły, ferie zimowe, wycieczki itp.),

 3. zapomogi pieniężne,

 4. pomoc rzeczową z okazji świąt,

 5. organizowanie zabawy noworocznej dla dzieci,

 6. pożyczki na cele mieszkaniowe pracowników, emerytów i rencistów, określone w § 17,

 7. działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, przez którą rozumie się w szczególności:

a) wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

b) imprezy kulturalne i rozrywkowe oraz sportowe,

c) inne formy rekreacji.

III. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

§ 11

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są:

pracownicy Urzędu Miejskiego w Gryficach zatrudnieni zarówno w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni.

 1. emeryci i renciści tj. osoby, z którymi została rozwiązana umowa o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

 2. członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, tj.:

    1. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków oraz rodzeństwo

- do 18 roku życia, a jeśli się kształcą w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia,

osoby wymienione w pkt a, w stosunku do których orzeczono znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek,

    1. współmałżonkowie.

 1. członkowie rodzin zmarłych pracowników, emerytów, rencistów o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - jeżeli spełniają warunki do otrzymywania renty rodzinnej po zmarłym lub taką rentę otrzymują.

  1. Dzieciom własnym, przysposobionym i przyjętym na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieciom współmałżonka przysługuje prawo do uczestnictwa w zabawie noworocznej i finansowanie z Funduszu upominków z okazji zabawy noworocznej do momentu ukończenia przez nie 16 roku życia.

  2. Do uzyskania ze środków Funduszu pomocy przeznaczonej na pożyczki o których mowa w § 16 uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę oraz emeryci i renciści o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 12

 1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowych z funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca każdego roku Komisji Socjalnej oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Osoba, która nie złożyła oświadczenia wymienionego w ust. 1 nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z funduszu.

 3. Osoba, która złożyła oświadczenie wymienione w ust. 1 i nie wykazała średniego dochodu brutto na osobę w rodzinie otrzyma ulgowe świadczenie finansowe według najniższego wskaźnika w tabeli wysokości świadczeń z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń.

 4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca, nie składają takiej informacji, gdyż świadczenia otrzymują po złożeniu tylko wniosku stanowiącego zał. nr 3.

 5. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu lub złożyła inny sfałszowany dokument zobowiązana jest do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w całości i pozbawiona będzie prawa do świadczeń z Funduszu przez okres 2 lat, a w przypadku świadczeń dla członków rodzin, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 3 lit. a i b przez okres 1 roku licząc od stwierdzenia przez Komisję Socjalną złożenia nieprawidłowego oświadczenia lub sfałszowanych dokumentów.

IV. Dofinansowanie do wypoczynku

pracowników i ich dzieci

§ 13

 1. Prawo do dofinansowania wypoczynku przysługuje pracownikom, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 raz w roku na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

 2. Podstawą do przyznania dofinansowania z Funduszu do wypoczynku pracownika jest korzystanie przez pracownika z nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (10 dni roboczych)

 3. Wysokość dofinansowania do wypoczynku pracownika uzależnia się od wysokości dochodu brutto pracownika na osobę w rodzinie. Wysokości dochodu i odpowiadające im wysokości dofinansowania określono w załączniku nr 2 tabela nr 1.

 4. Uprawnieni składają wnioski o dofinansowanie wypoczynku nie wcześniej niż na 14 dni przed planowanym urlopem.

§ 14

1. Pracownikom, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 może być przyznane, raz w roku, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci po przedłożeniu oryginału rachunku lub zaświadczenia organizatora wypoczynku oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 3 - oświadczenia o wysokości dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dziecka przyznanego drugiemu rodzicowi dziecka lub o braku uzyskania przez niego takiego dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 tabela nr 2.

 2. W przypadku otrzymania dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci przez drugiego rodzica z jego zakładu pracy, łączna kwota dofinansowania dla obojga rodziców nie może przekroczyć poniesionych kosztów wypoczynku dziecka.

 3. Zasady dofinansowania do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej każdorazowo ustali Komisja Socjalna.

V. Zapomogi pieniężne

§ 15

 1. Pracownikom o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1, emerytom i rencistom, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj. będącym w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody lub na skutek wypadku losowego, może być przyznana zapomoga pieniężna.

 2. Przez niskie dochody, należy rozumieć sytuację, gdy miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny (wyliczony zgodnie z zasadami podanymi w opisie do zał nr 1 Regulaminu) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz minimalnego wynagrodzenia gdy uprawniona do pomocy z Funduszu jest jedna osoba.

 3. Za wypadki losowe, o których mowa w ust. 1 uważa się:

  1. śmierć najbliższego członka rodziny - dziecka, w tym dziecka przysposobionego, współmałżonka, rodzica,

  2. długotrwałą chorobę lub pobyt w szpitalu,

  3. utratę mienia na skutek zdarzeń losowych(kradzież, pożar, zalanie, wypadek) - odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.)

 1. Osoby ubiegające się o zapomogę pieniężną zobowiązane są do złożenia wraz z wnioskiem o zapomogę dokumentów potwierdzających niskie dochody. Komisja może wezwać pracownika, emeryta, rencistę do złożenia wyjaśnień, co do dodatkowych okoliczności.

 2. O przyznanie zapomogi dla pracownika może wystąpić pracownik, bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika lub członek Komisji Socjalnej.

 3. O odmowie przyznania świadczenia Pracodawca informuje pracownika, emeryta, rencistę na piśmie. Pracownik, emeryt, rencista ma prawo do wystąpienia do Pracodawcy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o odmowie przyznania świadczenia.

 4. Wysokość pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe) każdorazowo ustali Komisja Socjalna.

 5. Komisja Socjalna ma prawo przyznać środki lub refundować wydatki z tytułu wypadków losowych lub w związku z trudną sytuacją materialną.

VI. Pomoc rzeczowa lub finansowa z okazji świąt

§ 16

 1. Pracownikom, o których mowa w §11 ust. 1 może być przyznana pomoc rzeczowa z okazji świąt w formie bonów, zakupu paczek świątecznych, kart z przyznanym limitem środków lub świadczeń pieniężnych.

 2. Zasady udzielania pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 każdorazowo ustali Komisja Socjalna.

VII. Pożyczki na cele mieszkaniowe

§ 17

 1. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania, oraz na budowę, remont i modernizację budynku mieszkalnego może być udzielona każdemu uprawnionemu w łącznej wys. do 6.000 zł raz na dwa lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel.

 2. Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych wynosi 2% w stosunku rocznym.

 3. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej 2 osób - pracowników tego samego zakładu co pożyczkobiorca.

 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą - bez względu na tryb, formę i przyczynę, niespłacona część pożyczki z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. W przypadkach o których mowa w ust. 4 spłata pożyczki może być rozłożona na raty na wniosek pożyczkobiorcy za pisemną zgodą poręczycieli i Pracodawcy.

 6. W przypadkach wypadków losowych o których mowa w § 15 ust. 3 pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 12 miesięcy lub o całkowite bądź częściowe umorzenie pożyczki.

 7. Wniosek o zawieszenie lub umorzenie pożyczki powinien zwierać dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (zaświadczenie z policji, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej itp.).

 8. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona kwota pożyczka podlega umorzeniu.

 9. Pracownik, któremu przyznano pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia dodatkowego i z zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

 10. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe zostaną każdorazowo określone w umowie między Pracodawcą a pożyczkobiorcą.

   • VIII. Postanowienia końcowe

§18

 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan wydatków.

 2. Traci moc zarządzenie nr 702/2009 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

 3. Komisja Socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokości i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu.

 4. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.

 5. Komisja ma prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie ZFŚS.

 6. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-08-2011 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2011 10:47