Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 139/2011 z dn. 15.07.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.


 • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 139/2011

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam następujące zmiany w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach, przyjętego zarządzeniem Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2003 r. Nr 68 /XXI/2003 ( zm. w Zarządzeniach Burmistrza Gryfic Nr 60/2007 z 19.04.2007 i 134/2007 z 19.07.2007).

1. W § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3) zakresy zadań Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy”.

2. W § 2 pkt 3,4 i 5 otrzymują brzmienie:

,, 3) Burmistrzu, Zastępcach Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Gryfic, Zastępców Burmistrza Gryfic I i II , Sekretarza Gminy Gryfice i Skarbnika Gminy Gryfice;

4) ,,Kierowniku komórki organizacyjnej Urzędu" - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kierownika Gminnego Biura Reagowania, Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i osoby zajmujące samodzielne stanowiska;
5) Komórkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały, biura, pion ochrony informacji niejawnych i samodzielne stanowiska''.

3. W § 8

1/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,, 2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań”.

2/ dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

,,2a. Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje funkcję Burmistrza w razie jego nieobecności”.

4. W § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Pion ochrony informacji niejawnych (POIN)''.

5. W § 14 skreśla się ust. 1 .

6. W § 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

,, 6. Pionem ochrony informacji niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ''.

7. W § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Obsługa prawna Urzędu i Rady Miejskiej jest realizowana przez podmioty zewnetrzne poprzez zlecanie usług''.

8. § 22 otrzymuje brzmienie:

,,§ 22. 1. Pierwszy Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska i wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

3. Drugi Zastępca Burmistrza :

   1. sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej ( z wyłączeniem spraw dotyczących przyznawania lokali mieszkalnych i socjalnych ) ,

   2. sprawuje bezpośredni nadzór nad dotacjami i innymi wydatkami na kluby sportowe, akceptuje rozliczenia tych dotacji,

   3. koordynuje promocję Gminy związaną z pozyskiwaniem inwestora i realizacją zadań finansowanych z programów pomocowych,

   4. koordynuje organizację imprez masowych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz innych przedsięwzięć promocyjnych,

   5. wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

9. W § 25 w ust. 1 dodaje się pkt. 25, 26,27,28, 29 i 30 w brzmieniu :

,, 25) współpraca z miastami partnerskimi w granicach działalności merytorycznej komórki ,

26) przestrzeganie przepisów ustaw o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;

27) dokonywanie okresowych ocen pracowników,

28) realizacja zadań związanych z przygotowaniem obronnym państwa na terenie gminy, w tym współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych, ich bieżąca aktualizacja i realizacja,

29) realizacja zadań wynikających z wprowadzenia kontroli zarządczej,

 1. realizacja przy udziale sołectw zadań finansowanych z funduszu sołeckiego, pozostających w zakresie właściwości wydziału''.

10. W § 26 :

1/ w ust. 1 wyraz ,, Zastępcy Burmistrza” zastępuje się wyrazem ,, Zastępcom Burmistrza”,

2/ w ust. 1 pkt. 4 wyraz ,, Zastępcę Burmistrza” zastępuje się wyrazem ,, Zastępców Burmistrza”,

3/ w ust. 1 pkt. 8 wyraz ,, Zastępcą Burmistrza” zastępuje się wyrazem ,, Zastępcami Burmistrza”,

11. W § 29 :

1/ w ust. 2 pkt. 3 lit. f - skreśla się ,

2/ w ust. 2 dodaje się pkt. 7, 8 i 9 w brzmieniu:

,, 7) prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowej gminnego zasobu nieruchomości,

8) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków,

9)sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami wspólnie z Wydz. PPiGG”.

12. W § 30 :

1/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,, Prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacjami i inwestycjami gminnymi , a w szczególności”,

2/ w ust. 4 pkt 1otrzymuje brzmienie:

,, 1) przygotowanie, realizacja i rozliczanie z przyjęciem na stan majątku gminnego zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, których inwestorem jest gmina”,

3/ w ust. 4 dodaje się pkt.7 w brzmieniu:

,, 7) z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów tym; tworzenie harmonogramu zamówień publicznych wspólnie z kierownikami wydziałów, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie rejestru zamówień publicznych,.

4/ ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,, 7. Nadzór nad spółkami i zakładami budżetowymi w zakresie realizacji zadań komunalnych '' ,

5/ ust. 8 skreśla się.

13. W § 32 w ust. 1.pkt. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

,, 1 ) realizacja zadań i zabezpieczenie prac gminnego centrum zarządzania kryzysowego,

2) opracowanie i aktualizowanie ,, Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”,

   1. kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego”.

14. § 33 otrzymuje brzmienie:

,, § 33. Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności :
1) w zakresie ochrony informacji niejawnych.:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

 3. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

 4. opracowanie instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jej realizacji;

 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 6. prowadzenie kancelarii niejawnej;

 7. współpraca z właściwymi jednostkami służb ochrony państwa.

2) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

 1. opracowanie i aktualizacja procedur bezpieczeństwa w celu ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

 2. nadzorowanie znajomości procedur bezpiecznej eksploatacji przez wszystkich użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej;

 3. prowadzenie bieżącej kontroli zabezpieczeń oraz zgodności funkcjonowania systemu ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa;

 4. prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników Urzędu.

3) w zakresie działania Kancelarii Niejawnej:

 1. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie;

 2. udostępnianie, wydawanie i egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa;

 3. przestrzeganie właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych w kancelarii niejawnej;

 4. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu.

15. § 38 otrzymuje brzmienie :

,, § 38. Pierwszy Zastępca Burmistrza podpisuje pisma i dokumenty w zastępstwie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy ''.

16. § 39 otrzymuje brzmienie :

,, § 39. Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik „.

§ 2. Uchylam Zarządzenie Burmistrza Gryfic z dnia 29 kwietnia 2011r. Nr 80/2011 (zm. Nr 105/2011 z 30 maja 2011 r. i Nr 31/2011 z dnia 30 czerwca 2011.) w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazaniu do wiadomości pracownikom Urzędu.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 06-03-2012 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 06-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2012 14:18