Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 194/2011 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.


 • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 194/2011

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam następujące zmiany w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach, przyjętego zarządzeniem Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2003 r. Nr 68 /XXI/2003 ( zm. w Zarządzeniach Burmistrza Gryfic Nr 60/2007 z 19.04.2007, 134/2007 z 19.07.2007 i 139/2011 z 15.07.2011).

1. W § 14 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

,,5. Doradca ds. oświaty”.

2. dodaje się § 36a w brzmieniu:

,, § 36a Do zadań Doradcy ds. oświaty należy:

 1. nadzorowanie funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych
  w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:

 1. opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie,

 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta wynikających z przepisów prawa oświatowego,

 3. sprawowanie kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, wynikających
  z kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki,

 5. opracowywanie regulaminów dotyczących:

 • wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,

 • przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,

 • przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,

 • zasad podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 • określania tygodniowego pensum zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom,
  w oparciu o przepisy szczególne,

 • oraz innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,

 1. opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za kolejny rok szkolny

 2. opiniowanie projektów organizacyjnych, aneksów i nadzór nad realizacją arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oraz przedkładanie ich Burmistrzowi Gryfic do zatwierdzenia,

 3. Prowadzenie spraw związanych z:

 • powierzaniem stanowisk dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach
  i placówkach oświatowych,

 • powoływaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,

 • przygotowaniem oceny dyrektorów szkół i placówek w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,

 1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Burmistrza Gryfic dla dyrektorów i nauczycieli oraz stypendium Burmistrza z lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz występowanie z inicjatywą w zakresie nagród, medali i odznaczeń,

 2. prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek oświatowych oraz sieci tych szkół.

 3. współpraca z nadzorem pedagogicznym (Kurator Oświaty), Centralną Komisją Egzaminacyjną  w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświaty,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazaniu do wiadomości pracownikom Urzędu.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 14-03-2012 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 14-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2012 14:27